torsdag 24. desember 2009

Julenissen

På julaften aborterer mange foreldre sine egne barn fra et evig liv i Guds rike. Abortpillene heter ”kraftfull, gavmild, spennende julenisse” og ”hjelpeløs liten jesusbaby”.

Alt virker tilsynelatende så rett - hyggelig og koselig. Verdens frelser ligger der hver eneste jul så uskyldig og søt i sin lille julekrybbe mens foreldrene slipper inn den ”gode” julenissen som brer rundt seg med gaver. Bildet av den lille hjelpeløse Jesusbabyen fester seg i hukommelsen og forblir der kanskje resten av livet. Det blir da vanskelig å se Ham som voksen kraftfull Redningsmann som man kan følge daglig og som skal dømme levende og døde.

Barna blir lært til å tro på Jesusbabyen og nissen samtidig. Har dere lagt merke til hva som skjer noen år senere? Plutselig skjønner barnet at din historie om julenissen var en bløff – de ble lurt av foreldrene - som de stolte mest av alt på!

Og hvorfor skulle de fortsatt tro på din andre ”historie” – den om verdens frelser, han som alltid lå der som en hjelpesløs dukke i sin krybbe mens den ”kraftfulle” hyggelige julenissen overøste alle med gaver?

Kanskje barna blir med deg på dine religiøse sanger, bønner, og aktiviteter noen få år til. Det må de vel!? Men kanskje deres indre tro allerede har havarert – kanskje den ble abortert ved at du blandet løgn og halvsannhet.

Jesus sa: ”den som lokker en av disse små som tror på Meg, til fall, for ham var det bedre om han var kastet i havet med en kvernstein om halsen”.

Det er mer håp for barn som kommer fra et ”rent” ateistisk eller hedensk hjem enn det er for barn som kommer fra lunkne ”kristne” hjem hvor foreldrene blander hedensk jul og kristendom i en kvalmende suppe!

Det som tåler dagens lys, trenger ikke å gjemmes bak en nissemaske. Mange barn er redd for nissen, med god grunn.

Dere kan ikke tjene to herrer. Hvem velger dere?

Jesus eller julenissen?
Gud eller mammon?

mandag 21. desember 2009

Sannheten om Kristus -

Oversatt og publisert med tillatelse av den indiske bibellæreren Zac Poonen fra Christian Fellowship Church, Bangalore, India

”Skriften lærer oss at Jesus Kristus fra evighet av eksisterte som Gud og var Gud (Joh. 1:1). Da Han ble menneske og kom til jorden, valgte Han frivillig å ikke benytte de krefter Han hadde som Gud. Derfor står det at Han: ”ga avkall på sitt eget” (Fil 2:6-7).

Tenk over følgende eksempler som beviser dette:
Gud kan ikke fristes av det onde (Jak 1:13). Jesus ble utsatt for fristelse(Matt. 4:1-10).
Gud er allvitende, men Jesus sa at Han ikke kjente tidspunktet for sin gjenkomst (Matt. 24:36).
Han måtte gå helt frem til fikentreet for å vite om det bar frukt (Matt 21:19). Med Sin guddommelige kraft ville Jesus på lang avstand visst at treet ikke bar frukt!
Guds visdom er uforanderlig og evig. Allikevel gjentar skriften to ganger at Jesus ”vokste i visdom” (Luk. 2:40 og 52).

Men selv om Jesus uttømte Seg selv for Sin kraft under Sitt jordeliv, så var Han som personlighet fortsatt Gud. Tydeligvis er det umulig for Gud å opphøre å være Gud, selv om Han ønsket det. En konge kan velge å gi avkall på sine kongelige rettigheter for å leve i en slum. Men han vil allikevel være konge. Slik er det også med Jesus.

Det tydeligste bevis for Jesu Guddommelighet under Hans jordeliv ser vi ved de syv nedskrevne tilfeller hvor Jesus lot Seg tilbe (Matt 8:2; 9:18; 14:33; 15:25; 20:20; Mark. 5:6; Joh. 9:38). Engler og gudfryktige mennesker lar seg ikke tilbe. (Apg 10:25,26; Åp.22:8-9). Men Jesus lot Seg tilbe – fordi Han var Guds Sønn. Og at Jesus var Guds Sønn allerede under Sitt jordeliv ble åpenbart for Peter av Faderen (Matt. 16:16,17).

Vedrørende Jesu menneskelighet så er det med nøyaktig presisjon at Hebreerbrevet 2:17 slår fast at Jesus ”på alle måter ble lik Sine søsken”. Derimot ble Han ikke lik Adams barn - da ville Han ha hatt et ”gammelt menneske” - sånn som resten av menneskeligheten. (”det gamle menneske” er et bibelsk begrep. Dessverre bruker mange et ubibelsk begrep: ”syndig natur”)

Jesu Far var IKKE menneskelig – derfor var ikke Hans ”natur” syndig. Jesus ble født ved den Hellige Ånd, og var hellig helt fra unnfangelsen av (Luk. 1:35).

De som gjør Guds vilje er Jesu åndelige søsken (Matt 12:49,50) – er født av Ånd (Joh. 3:5) – har lagt av seg det gamle menneske og kledd seg i det nye (Ef 4:22,24). Men vi som er Jesu søsken, vi har en egen vilje. Og siden Jesus ble gjort lik oss i ett og alt så hadde også Han en egen vilje – som Han fornektet (Joh. 6:38).

Da vi ble født som Adams barn, da ble vi født med et ”gammelt menneske”. Det gamle menneske kan sammenlignes med en upålitelig arbeider som åpner døren til vårt innerste for kjødets lyster (gangstere og ranere). Når vi blir født på ny blir det gamle menneske drept av Gud (Rom 6:6). Kjødet har vi fortsatt, og derfor blir vi fristet (Jak. 1:14-15). Men det gamle menneske er byttet ut med et nytt menneske som står imot kjødets lyster, og ønsker å holde hjertets dør stengt for disse ”gangstere og ranere”.

Jesus ble prøvet på alle områder på samme måte som vi - og seiret (Heb. 4:15). Men Han kom ikke til jorden i ”syndig kjød” men i ”samme slags kjød” som syndige mennesker (Rom 8:3). Vi har levd i synd i årevis og syndige vaner vi har skaffet oss gjør at vi synder ubevisst selv etter at vi er gjenfødt.

De som eksempelvis har bannet mye, merker at banneord ubevisst plumper ut av munnen deres i pressede situasjoner – mens de som ikke bannet før sin omvendelse heller ikke banner ubevisst senere. Pornografi er et lignende eksempel. De som har latt seg friste av pornografi merker at de lettere sliter med skitne tanker og drømmer enn andre som ikke har interessert seg for porno i samme grad.

Jesus syndet aldri verken bevisst eller ubevisst. Hadde Han begått en eneste ubevisst synd så måtte Han ha ofret et offer (slik beskrevet i 3 Mos 4:27,28). Da ville Han Selv ikke lenger vært et fullkomment offer for våre synder.

Gjennom hele kirkehistorien har læren vedrørende Jesu Person vært gjenstand for strid. Mye falsk lære er gått ut. Noen har overbetonet Hans Guddommelighet til den grad at de ikke lenger kan se Ham som et Menneske som ble prøvet nøyaktig som oss. Andre har overbetonet Hans menneskelighet til den grad at de har kansellert Hans Guddom.

Vårt eneste vern mot disse to vranglærer er vedkjennelse av alt Gud åpenbarer i skriften, og ikke ”gå ut over den læren” (2 Joh. V.7,9).

Jesu menneskelige komme til jorden er et mysterium. Alle forsøk på å analysere denne realitet utover det som står i skriften er ufornuft. Like respektløst og ufornuftig som når israelittene nyfikne kikket inn i Guds paktkiste (et bilde på Kristus) – Herren drepte dem for dette (1 Sam. 6:19).

Jesus sa at Han kom til jorden for å fornekte Sin egen vilje og gjøre Sin Fars vilje (Joh. 6:38). Dette viser at Jesus hadde en menneskelig vilje som opponerte mot Hans Fars vilje (Matt. 26:39). Ellers hadde det ikke vært nødvendig for Ham å fornekte sin vilje.

Jesus var prøvet i ett og alt nøyaktig som oss (Heb. 4:15). Men fordi Han aldri samtykte med fristelsene, så syndet Han aldri (Jak 1:15). Hver fristelse som vi noensinne kan møte - er møtt og beseiret av vår Herre Jesus under Hans jordeliv.

Alle vet hvor vanskelig det er å leve en eneste dag uten å synde! Slik sett var Jesu største mirakel å ikke synde én eneste gang på mer enn 33 år – selv om Han daglig ble prøvet i ett og alt nøyaktig som oss. Han stod imot synden helt til døden. Dette gav Faderen nåde til fordi Jesus søkte nåden med høye rop og tårer (Heb. 5:7 og 12:3,4).

Som vår forløper oppfordrer Han oss nå til å ta opp vårt kors – avlive vår egen vilje (Luk 9:23).

Vi faller i synd fordi vi ikke med alvor står imot, og fordi vi ikke ber Faderen om nåde til å beseire synden. Vi trenger ikke å følge Jesu ytre liv – bli tømmermann eller ungkar – eller Hans tjeneste – å gå på vannet eller vekke opp døde – men først og fremst følge Ham ved å være trofaste som Han var i det å beseire synd.

Den Hellige Ånd inspirerer oss til to bekjennelser vedrørende Jesus Kristus – at Han er Herre og at Han kom i kjød (1 Kor. 12:3; 1 Joh. 4:2,3). Begge bekjennelser er like viktige, men den senere i enda høyere grad, fordi antikrist kjennetegnes ved at han ikke bekjenner Jesus kommet i kjød og blod (2 Joh. 7).

I dag er Mannen Kristus Jesus (1 Tim. 2:5) den ”førstefødte blant mange søsken” (Han er vår eldre Bror), og Hans Far er også vår Far (Rom 8:29; Joh. 20:17; Ef. 1:3; Heb. 2:11).

Jesus opphørte ikke å være Gud da han kom til jorden (Joh. 10:33). Han opphørte heller ikke å være Menneske da Han vendte tilbake til himmelen (1 Tim 2:5).”

søndag 13. desember 2009

DEN KRISTNE KARRIERESTIGEN

Følg også dette innlegg på KRISTENBLOGG

Du lyder og tjener den som GJØR deg salig. SALIG betyr: ”ekstremt velsignet - optimal lykkerus - spirituell glede".

Hvis du blir ”salig” når banken gir DEG et lån eller når DU får en god inntekt og kan forvirkelige DINE EGNE drømmer – da er MAMMON din herre (mammon = eiendeler). Da er du enten en hedning eller en ”babykristen”.

Hvis du blir ”salig” når DU blir æret – DU har ”kunnskap” - DU blir sett - DU får ”rett” – DU får menneskestøtte – DU får statsstøtte – DU får en høy stilling - DU får en fin tittel –
Da er du DIN egen herre, akkurat slik antikrist er SIN egen herre. Da er DU en ”salig farisé” - skinnkristen, åndelig blind, og egenrettferdig. Du trenger frelse!

Men hvis du vet at din salighet øker når karrierestigen peker nedover (bli gjerne statsminister såfremt egoet ditt avtar), da er Jesus din Herre. Da følger du Ham som gav avkall på Sin høye stilling for å gå ned og betjene usle syndere.

Herrens karrierestige sammenfattes i Matteus 5: 3-12. trinn for trinn NEDOVER. Og mens du følger Herren nedover - blir mindre og mindre i verdslige og religiøse menneskers øyne, så blir din salighet større og større sett med himmelske øyne.

På første trinn er du nyfrelst. Så FATTIG i deg selv at intet og ingen annen enn Jesus kan fylle ditt indre vakuum. Du er ekstremt velsignet! Du er deleier i Guds himmelrike! (Matt 5:3).

På trinn to er du fortsatt FATTIG i deg selv, men i tillegg SØRGER du over din åndelige tilstand. Du sørger over åndelig sykdom som prekesyke, æresyke, herskesyke og annen dødelig stolthet som Frelseren har belyst i ditt innerste. Du er i en ekstremt fornedret og dermed salig posisjon. Du skal trøstes – bli mer og mer lik din Herre. (Matt 5:4)

Trinn tre, FATTIG, SØRGENDE men også YDMYKET. En mektig salig posisjon. Du som klatrer ned hit er moden til å arve alt Herren har for deg. (Matt 5:5)

Trinn fire, FATTIG, SØRGENDE, YDMYKET, SULTENDE og TØRSTENDE etter rettferd (å leve rett i Herrens øyne). Du som klatrer ned hit skal bli mettet med Ham som ”ER vår rettferdighet fra Gud”. Matt 5:6.

Trinn fem. Din optimale lykke består nå i at FATTIGDOM, SORG, YDMYKELSE, SULT og TØRST har gjort deg BARMHJERTIG. Herren skal gi deg enda mer BARMHJERTIGHET – slik at du kan speile Ham i enda større grad. Matt 5:7.

Trinn seks. Overdådig herlighet! Du som har gått Veien ser Gud fordi ditt hjerte er RENT, Matt 5:8. Du fokuserer ikke lenger på problemer, antikrist og alle mennesker som er imot deg – du fokuserer bare på GUD og Han lar deg ikke bli deprimert på tross av massiv motgang.

Trinn syv. Herren har forvandlet deg. Nå elsker du dine fiender og ber for dem som forfølger deg. Slik skaper du fred. Slik blir du ekstremt velsignet. Nå får du lov å kalle Gud din Far. Matt 5:9.

Trinn åtte. FORFØLGELSE - fordi du lever rett i Guds øyne! OPTIMAL LYKKERUS! Lenger ned kommer du ikke. Du har nådd den kristne karrierestigens bunn! Her samles Herrens apostler og profeter, og alle andre som ingenting er i egne øyne – alle som Gud har utvalgt for å gjøre de selvgode til skamme. Dere er søyler i Guds sanne menighet. Ved evangeliets kraft løfter dere hele menigheten mot Gud. Jesu ord til dere er: ” Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres. Ja, salige er dere når de for Min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere.” Matt 5:10-12.

Salig er du som hører Guds ord og tar vare på det. Salig er du når folk hater deg, når de utstøter deg og håner deg og skyr navnet ditt som noe ondt – for Menneskesønnens skyld! Salig er du som søker Jesus og Hans rike først. Jesus er din Herre!